Sök
Stäng denna sökruta.

Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter på Oy Savorak AB 29 januari 2022

1. Registeransvarig

Savorak Laiturit Oy
Teollisuustie 2
58900 Rantasalmi, Finland

fo nummer 2196944-3

2. Kontaktperson i integritetsfrågor

Tomi Kokkonen
Puh. +358444931895
info@savorak.se

3. Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom Oy Savorak AB:s verksamhet är Tomi Kokkonen personuppgiftsansvarig.

4. Registrets namn

Namnet på registret är Oy Savorak AB:s kund och marknadsföringsregister.

5. Behandling av personuppgifter, syften och rättsliga grunder.

Personuppgifter samlas in, behandlas och lagras hos oss då du genomför ett köp av en produkt
eller en tjänst. Köp kan genomföras via telefon, mail, brev eller personligt möte. Dessa
uppgifter lagras och behandlas i vårt system så att vi kan:

  • Fullfölja ditt köp
  • Fullfölja leveransen av varan med tillhörande avisering av leverans och kontakter vid
    eventuellt försenad leverans
  • Hantera returer och reklamationer
  • Fullfölja garantiåtaganden m.m

Den lagliga grunden för personuppgifts behandlingen är köpeavtal och leveransavtal med kund
samt garantiåtaganden. Personuppgifterna sparas så länge vi har en affärsrelation och därefter
enligt bokföringslagen i 6 år.

6. Registrets innehåll

Registret innehåller uppgifter om register ansvariges kunder. Personuppgifter vilka är: namn, adress, telefonnummer, mail adress och övriga uppgifter vilka har lagrats i samband med upprättandet av kundförhållandet.

7. Cookies

Register upprätthållarens hemsida använder sig av tredjepartscookies, (cookies satta av en tredjepartssida) Dessa används för statistik, analyser och marknadsförings system, t.ex. Google Analytics och Facebook. Uppgifter samlas in med hjälp av dem, dessa upgifter används inte till igenkänning av kund utan till utveckling av web sidor och service. Google Analytics och Facebook förmedlar och sparar informationen på sina servrar.

8. Informationskällor

Uppgifter till registret samlas in av registrerade kunder och källor till kund och deras berörda parter. Utöver det samlas uppgifter från allmänna register, företags kontaktuppgifter från hemsidor eller adress register.

9. Överlåtelse av uppgifter

På begäran av rättsvårdande myndighet kan vi enligt lag vara skyldiga att lämna ut vissa
personuppgifter, till exempel såna myndigheter som Skatteverket

Vi överlåter inte uppgifter till tredje part eller till affärskumpaner. I enskilda fall kan register ansvarige överlåta uppgifter till angiven part, ifall angiven part så begär. Även ifall då ngn enligt lag begär registeransvarige att lämna ut specifika detaljer angående information sparad i registeransvariges databas.

10. Överföring av information till tredje land eller internationell organisation

Inga uppgifter överlåts till tredje land eller internationell organisation.

11. Rätt till inspektion

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering. Begäran av utdrag skall göras skriftligen, bestyrkt av en kopia på identitets bevis.

12. Rätt att kräva korrigering och borttagning av uppgifter

Du kan när som helst kräva korrigering och borttagning av uppgifter. Vid sådant krav raderas samtliga uppgifter som lämnats genom samtycket och all behandling av uppgifterna avslutas. Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas till vissa ändamål och till exempel inte användas för direktreklam.

13. Övriga rättigheter i hantering av personuppgifter

Du har rätt att begränsa hanteringen av dina personuppgifter om separat fastställda förutsättningar uppfylls. Till den del som hanteringen av dina personuppgifter utgår från samtycke eller avtal har du rätt att få de personuppgifter som du själv har lämnat in i ett format från oss som är organiserat och allmänt kan användas och rätt att flytta uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig. Du har även rätt att motsätta dig hantering av uppfigter, automatisk beslutsfattning och profilering.

14. Radering av uppgifter och förvaringstid

Vi förstör dina uppgifter utan separat begäran då vi inte längre har en grund för att hantera dina personuppgifter, eller då du skriftligen lagenligt kräver att dina uppgifter raderas.

Personuppgifterna raderas med överskrivning, då det inte mer finns grund för sparandet eller hantering av dem. Uppgifterna raderas inte ifall det i lag bestäms annat eller om myndighet har startat en process, vilken förutsätter att registeransvarige behåller informationen. Även i fall ett rättsbeslut finns på att uppgifterna bör säkras.

15. Godkännande av integritetspolicy

Integritetspolicyn är godkänd fortgående och granskad den 28.1.2022.